side

Vilkår & Betingelser

Materialet på denne nettsiden (heretter kalt “nettsiden”) blir gitt av MarTech Corporate. («MarTech Corporate»), som en tjeneste til dens brukere. Den kan bare brukes for informasjonsformål underlagt bestemmelsene nedenfor. Ved å laste ned materiale fra, eller ved annet bruk av denne nettsiden, godkjenner du som bruker («du») disse vilkår og betingelser («Avtale»). Dersom du ikke godkjenner dem, ber vi deg om å ikke bruke nettsiden eller laste ned materiale fra den. Du godkjenner at denne avtalen (og, dersom du er en bruker som har registrert deg på denne nettsiden («Registrert bruker»), alle bestemmelser inkludert i registreringsprosessen) er den fullstendige og eksklusive avtalen mellom MarTech Corporate og deg, som erstatter ethvert forslag eller tidligere avtale, muntlig eller skriftlig, og enhver annen kommunikasjon mellom deg og MarTech Corporate som relaterer seg til denne avtalen.

MARTECH CORPORATE KAN TIL ENHVER TID REVIDERE DENNE AVTALEN, VED Å OPPDATERE DENNE POSTING. SIDEN DISSE BETINGELSENE ER BINDENDE FOR DEG, BØR DU BESØKE DENNE SIDEN FRA TID TIL ANNEN, FOR Å GJENNOMGÅ DE GJELDENDE BETINGELSER. VISSE BESTEMMELSER I DISSE VILKÅRENE KAN BLI ERSTATTET AV UTRYKKELIG DEDIKERTE JURIDISKE NOTATER ELLER VILKÅRER LOKALISERT PÅ BESTEMTE SIDER HOS DETTE NETTSTEDET.

GGENERELT:

Denne nettsiden fungerer som et forum, som tillater deg å lokalisere og identifisere visse forhandlere av programvare og tjenester («forhandlere»). IT Corporation Hub kontrollerer verken tidspunktet for eller på hvilken måte en forhandlers produkter eller tjenester («produkter») leveres deg. Det garanteres heller ikke for gjennomføringen av en transaksjon. MarTech Corporate kan, etter eget skjønn, nekte å tilby tjenester på nettsiden til hvem som helst.

INFORMASJON OM VAREMERKET:

MarTech Corporate® er et varemerke som tilhører Headley Media Technology Division Ltd for dets vurdering av tjenester som tilbys spesialister og profesjonelle. Dette er nettbaserte tjenester der prospektive innkjøpere kan lære om produkter og tjenester. Alle andre merkevarer, produkter, tjenester og prosesser som kan dukke opp på denne nettsiden, er varemerkene til sine respektive eiere. Varemerkene til MarTech Corporate kan brukes offentlig etter skriftlig tillatelse fra IT Corporation Information Hub. Bruk av varemerkene til MarTech Corporate krever full bekreftelse. Referanse til eller bruk av et produkt, tjeneste eller prosess er ingen indikasjon på anbefaling, godkjennelse, tilhørighet, sponsoravtale av det produktet, tjenesten eller prosessen fra MarTech Corporate.

LØSSALGSLISENS:

Dersom ikke annet er indikert på denne nettsiden, kan du laste ned et ubegrenset antall kopier av informasjonen eller programvaren («materiale»), som ble funnet på denne siden. Det gjelder kun dersom dette er til ditt eget personlige og ikke-kommersielle bruk, med mindre spesifikk lisens om annet er gitt av MarTech Corporate. Denne tillatelsen skal være gitt skriftlig eller være tillatt av lisensbetingelsene som medfølger eller gis av det enkelte materiale. Dette er en lisens, og ingen overføring av tittel. Den er underlagt følgende restriksjoner: du kan ikke: (a) bruke en automatisert prosess eller en programvarerobot for å vise, laste ned, skrive ut eller på annen måte bruke innholdet fra noen av nettsidene til MarTech Corporate. (b) bruke noen av nettsidene eller innholdet som er inkludert, for å samle inn penger. Det gjelder også for alle produkter, løsninger eller tjenester, firmaer som har oppføringer eller innhold som er inkludert i innholdet til nettsiden, (c) modifisere materialet eller bruke dem i kommersielle formål eller offentlige utstillinger, ytelse, salg eller utleie, inkludert, uten begrensninger, å poste materialet på enhver nettverksmaskin eller kringkaste dem i ethvert media; (d) dekompilere, revers ingeniør eller forsøke å åpne materialet programvare, med unntak og bare i den grad, det er tillat i gjeldende lovverk; (e) fjerne opphavsrettigheter eller andre rettighetserklæringer fra materialene; (f) overføre materialene til en annen person. Du godkjenner å skulle forhindre enhver uautorisert kopiering av materialet. MarTech Corporate reserverer alle rettigheter, som ikke er uttrykkelig gitt i denne avtalen.

EIENDOMSRETTIGHETER OVER MATERIALET:

Denne nettsiden og materialet som befinner seg der er opphavsrettslig beskyttet og beskyttet av opphavsretten over hele verden eller andre intellektuelle åndsverk og lovbestemmelser når det kommer til varemerker og kjennetegn. Det kan ikke kopieres, reproduseres, modifiseres, publiseres, lastes opp, postes, overføres eller distribueres på noen måte, uten en forhåndsgitt skriftlig tillatelse fra MarTech Corporate. Bortsett fra det som uttrykkelig er gitt her, gir ikke MarTech Corporate og dens leverandører, hverken antydet eller på annen måte, noen uttrykte eller antydede rettighet til deg under patenter, opphavsrettigheter, varemerker eller hemmelig handelsinformasjon. Andre rettigheter kan gis deg av MarTech Corporate Information hub skriftlig eller inkorporert i materialet. PASSORD: Dersom du er en registrert bruker, vil MarTech Corporate gi deg visse passord og numre for brukeridentifikasjon, slik at du får tilgang til bestemte områder på nettsiden. Du godkjenner at slike passord eller numre for brukeridentifikasjon gitt deg ikke skal avsløres til noen tredjepart.

AVSLUTNING AV TILGANG:

Dersom du bryter noen av denne avtalens vilkår og betingelser, kan MarTech Corporate, etter eget skjønn, (a) suspendere din tilgang til bestemte områder på siden eller (b) avslutte din tilgang til bestemte områder på nettsiden. Om et brudd resulterer i suspendering eller avslutning avhenger av flere faktorer, inkludert, men ikke begrenset til, bruddets alvorlighetsgrad, den potensielle skaden til andre brukere eller MarTech Corporate, og om bruddet blir repetert eller helet. Dersom MarTech Corporate suspenderer eller avslutter dine rettigheter til tilgang eller bruk av nettsiden til MarTech Corporate, da skal MarTech Corporate varsle deg om dette innen 24 timer. Ved en avslutning av forholdet, skal du øyeblikkelig ødelegge materiale og alle lisenser vil umiddelbart avsluttes.

ANSVARSFRASKRIVELSE:

DENNE NETTSIDEN OG MATERIALE PÅ DENNE BLIR GITT “SOM DET ER”, UTEN UTTRYKTE ELLER ANTYDEDE GARANTIER AV NOE SLAG. MARTECH CORPORATE OG/ELLER RESPEKTIVE LEVERANDØRER FRASIER SEG HERVED ALT ANSVAR FOR GARANTIER ANGÅENDE SALGBARHET, REGELBRUDD ELLER EGNETHET TIL ET BESTEMT FORMÅL. IKKE UNDER NOEN OMSTENDIGHET SKAL MARTECH CORPORATE ELLER DENS LEVERANDØRER HOLDES ANSVARLIGE FOR SPESIELLE, INDIREKTE ELLER FØLGESKADER ELLER ANDRE SKADER (INKLUDERT, UTEN BEGRENSNING, SKADER PÅ TAP AV PROFITT, FORRETNINGSFORSTYRRELSER, TAP AV INFORMASJON), SOM OPPSTÅR PÅ GRUNN AV BRUK ELLR MANGLENDE EVNE TIL Å BRUKE MATERIALET ELLER NETTSIDEN, SELV OM MARTECH CORPORATE HAR BLITT RÅDET OM MULIGHETEN FOR SLIKE SKADER. IKKE UNDER NOEN OMSTENDIGHETER VIL MARTECH CORPORATE ELLER NOEN AV DETS LEDERE, DIREKTØRER, ANSATTE ELLER AGENTER VÆRE ANSVARLIGE OVERFOR DEG FOR TAP ELLER SKADER SOM OPPSTÅR PÅ GRUNN AV, ELLER RELATERES TIL, DENNE AVTALEN, UANSETT KRAVETS FORM ELLER HANDLING FOR ET BELØP SOM OVERSTIGER (A) DE TOTALE GEBYRENE DU HAR BETALT TIL SELSKAPET (OM NOEN) ELLER (B) ETT HUNDRE DOLLAR (($100.00).

Fordi noen jurisdiksjoner forbyr utelatelsen eller ansvarsbegrensningen av følge- eller tilfeldige skader, kan det hende at den overfor nevnte begrensningen ikke gjelder deg. Uten å begrense det foregående, bør du være klar over at materialet kan inneholde feil, utelatelser, unøyaktigheter eller utdatert informasjon. MarTech Corporate gir ingen representasjoner eller garantier når det kommer til fullstendighet, nøyaktighet, tilstrekkelighet eller pålitelighet forbundet med noe materiale og skal derfor heller ikke holdes ansvarlig for slike nevnte mangler. MarTech Corporate forplikter seg ikke til å oppdatere noe materiale.

FRASKRIVELSE:

MarTech Corporate er ikke en del av et faktisk engasjement mellom forhandlere og deg. Som et resultat, har ikke MarTech Corporate kontroll over kvaliteten, sikkerheten eller lovligheten til forhandlere og deres tjenester. Du er fullstendig ansvarlig for alle aktiviteter utført gjennom din konto når du er inne på nettsiden. MarTech Corporate kan ikke kontrollere eller kontrollerer hvorvidt forhandlerne vil fullføre sine tjenester eller andre forpliktelser. Videre er det ikke kommersielt ansvarlig for MarTech Corporate å autentisere forhandlere, og MarTech Corporate kan ikke verifisere eller verifiserer at hver enkelt forhandler er den de sier de her. MarTech Corporate oppmuntrer deg til å utvikle trygge forretningsstrategier når det gjelder bruken av internett. MarTech Corporate oppmuntrer deg også til å kommunisere direkte med forhandlerne på nettsiden, som en hjelp i å evaluere hvem du handler med. Du frigjør MarTech Corporate Hub (og dens agenter og ansatte) fra alle krav og skader av alle typer (inkludert, men ikke begrenset til, aktuelle, følgende, spesielle, straffbare og tilfeldige skader), kjente og ukjente, mistenkt eller ikke mistenkt, avslør og skjult, som oppstår av, eller på noen måte er forbundet med, ditt forhold til forhandlere eller tjenestene gitt av forhandlere eller en forhandlers handlinger eller utelatelser. Ikke i noe tilfelle vil MarTech Corporate være ansvarlige for juridiske handlinger som slike leverandører kan føre mot deg.

BRUKERGENERERT INNHOLD:

Materiale, informasjon eller annen kommunikasjon som du sender eller poster på denne nettsiden vil bli ansett som ikke-konfidensiell og ikke-proprietær («kommunikasjon»). MarTech Corporate vil ikke ha noen forpliktelser når det kommer til kommunikasjon, gitt at enhver personlig, identifiserbar informasjon vil bli håndtert som oppgitt nedenfor. MarTech Corporate og dens designere kan fritt kopiere, avsløre, distribuere og på annen måte bruke kommunikasjonen og all data, bilder, lyd, tekst og andre ting som ligger deri, for alle og all kommersielle og ikke-kommersielle formål, gitt at personlig, identifiserbar informasjon vil bli håndtert som oppgitt nedenfor. Du har ikke lov til å poste eller sende til eller fra denne nettsiden, ulovlig, truende, injurierende, ærekrenkende, obskøn, pornografisk eller annet materiale som på noen måte kan bryte loven eller rettighetene til en tredjepart.

BRUK AV PERSONLIG, IDENTIFISERBAR INFORMASJON:

Personlig, identifiserbar informasjon som sendes inn av deg til MarTech Corporate gjennom skjemaer på nettsiden, blir behandlet i henhold til MarTech Corporate retningslinjer for personvern på denne siden. Du godkjenner at du har lest og forstått retningslinjene for personvern.

LENKER TIL ANDRE SIDER:

Lenker på denne nettsiden kan la deg forlate nettsiden til MarTech Corporate og gå til andre nettsider. Disse nettsidene er ikke underlagt kontroll av MarTech Corporate og MarTech Corporate er ikke ansvarlige for innhold, nøyaktigheten av dette eller andre aspekter ved en lenket nettside eller lenke som befinner seg på en slik nettside. MarTech Corporate reserverer alle rettigheter til å avslutte enhver lenke eller lenket program til enhver tid. MarTech Corporate godkjenner ikke firmaer eller produkter som det lenkes til og reserverer alle rettigheter til å notere dette på sin nettside. Dersom du bestemmer deg for å gå inn på noen av nettsidene det er lenket til fra denne nettsiden, gjør du dette på helt for egen risiko.

ERSTATNING:

Du godkjenner herved, for egen regning, å erstatte, forsvare og holde MarTech Corporate, fri for alle tap, kostnader, skader, ansvar eller utgifter som oppstår fra, eller relateres til, krav fremsatt av tredjepart, handling eller påstander fremsatt mot MarTech Corporate basert på eller relatert til (a) en uenighet mellom deg og en forhandler om vilkår og betingelser vedrørende en kontrakt eller relatert til kjøp eller salg av enhver vare/tjeneste, (b) at du bryter vilkår og betingelser i denne avtalen, eller (c) en handling utført av deg eller en forhandler, som bryter lover, reguleringer eller rettighetene til en tredjepart.

DIVERSE:

MarTech Corporate kontrollerer denne nettsiden fra deres kontorer i USA. MarTech Corporate garanterer ikke for at materialet på denne siden er passene eller tilgjengelig for brukere på andre lokasjoner, og deres tilgang til materialet fra territorier hvor materialets innhold er ulovlig eller forbudt. De som velger å gå inn på denne nettsiden fra andre lokasjoner, gjør dette på eget initiativ og de er selv ansvarlige for samsvar med gjeldende lokale lover. Du kan ikke bruke eller eksportere materiale, dersom det bryter mot gjeldende lover og regler for eksport i USA.

DENNE AVTALEN STYRER AV OG ER KONSTRUERT I HENHOLD TIL LOVENE SOM GJELDER I STATEN NEW YORK, UTEN HENSYN TIL GJELDENDE KONFLIKTER MED LOVEN. PARTENE ER ENIGE OM AT HANDLINGER OG MEGLINGER SOM PÅ NOE VIS RELATERES TIL DENNE AVTALEN, BARE SKAL FINNE STED I EN FØDERAL ELLER STATLIG RETT MED JURIDISK KOMPETANSE, LOKALISERT I NEW YORK CITY, NEW YORK, USA.

Dersom noen bestemmelse i denne avtalen av en eller annen grunn er ugjennomførbar eller ugyldig, da skal denne avtalen tolkes som om en slik bestemmelse ikke var en del av denne avtalen. Du kan ikke fremme en handling ut fra denne avtalen, som mer enn to år eldre enn det påløpte søksmål. Du kan ikke tildele denne avtalen eller noen av dens rettigheter eller forpliktelser uten forhåndsgitt, skriftlig samtykke fra MarTech Corporate, og alle slike forsøk vil erklæres tomme. I henhold til det foregående, skal denne avtalen være til fordel for, samt bindende for, tillatte etterfølgere, juridiske representanter og her tildelte parter. Til tross for annet som er fremsatt her til det motsatte, er forholdet mellom deg og MarTech Corporate kun et uavhengig entreprenørforhold. Ingenting i denne avtalen skal kunne tolkes for å skape et partnerskap, joint venture, franchise, ansattforhold eller annet byråforhold mellom partene. Dersom noen bestemmelse her erklæres ugyldig av en rett med gyldig jurisdiksjon, skal slike bestemmelser bare være uten virkning innenfor omfanget av slik ugyldighet. Slik at det gjenværende av den bestemmelsen og alle gjenværende bestemmelser i avtalen vil fortsette med full virkning og gyldighet. Materialene er gitt «BEGRENSEDE RETTIGHETER»